Анкета
Необходим ли е специален Закон за браншовите организации в България?
Да
Не
Не мога да преценя

Новини
Начало >> Новини
  • Курсове по Наредба Із-2815
  • 28-05-2012г.

Академия на МВР, факултет ПБЗН съвместно с НБА"ПАБ" организират курсове за обучение, съгласно чл. 8 на наредба Iз-2815 по утвърдена от ГД ПБЗН учебна програма както следва:
 

  • Курс за сервизно обслужване на пожарогасители ще се проведе в група от 12 човека - от 07.06.2012 г.
  • Курс за поддържане и обслужване на ПГ, ПИ системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове ще се проведе в група от 20 човека - от 06.06.2012.

На успешно завършилите курсовете се издава удостоверение от Академията на МВР, подписано от ректора. Допълнителна информация и заявки за участие на тел. 02/8437379  и e-mail:office@bgfire.org

  • Тъжна новина
  • 14-05-2012г.

Напусна ни Радослав Лилков, управител на фирма „Дени Файер”ООД, съучредител и член на НБА „ПАБ”, отличаващ се с професионализъм, утвърдени позиции в областта на пожарната безопасност, пример за всеотдайност и етичност.

Поклон пред паметта му.

 


  • НАРЕДБА № Iз-2815 разрешителна и контролна дейност на търговци по ПБ
  • 22-11-2011г.

В ДВ брой: 91, от дата 18.11.2011 г.е публикувана НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация .

Тя  отменя Наредба № Із-1463 от 2009 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (ДВ, бр. 68 от 2009 г.).

Търговците, получили разрешения след 1.01.2011 г. по реда на Наредба № Із-1463 от 2009 г., са длъжни да приведат организацията на дейността в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 6 месеца от влизането й в сила.

Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на ГДПБЗН – МВР.

Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 4, т. 3 и 4, които влизат в сила 6 месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

   download...
  • НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 15 .09.2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ
  • 14-11-2011г.

Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е обнародвана в ДВ бр. 81 /18.10.2011 г.

С нея се определят правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване. Изискванията на наредбата се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица). Контролът по изпълнението на наредбата се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол.

С нея се отменя се Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

   download...